Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.SmartGast.pl z dnia 25.05.2018 r.  

1.      Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu w celu bezpośrednio związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą czy zawodową bądź w celu pozagospodarczym;
2) Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.SmartGast.pl;
5) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.SmartGast.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy UNIgastro Barbara Puć, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.      Postanowienia ogólne:

1) Właścicielem Sklepu Internetowego Smartgast.pl jest: UNIgastro Barbara Puć; ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław, NIP: 899-220-28-85, REGON: 932966853
2) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.SmartGast.pl.
3) Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4) Sklep internetowy, działający pod adresem: www.SmartGast.pl, prowadzony jest przez UNIgastro Barbara Puć.
5) Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
6) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. Internet Explorer w wersji IE 11 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
b. Przeglądarka internetowa Google Chrome z włączoną obsługą apletów Javy.
7) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
8) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma UNIgastro Barbara Puć zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.SmartGast.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  

3.      Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1) Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Podczas Rejestracji Klient podaje swoje imię i nazwisko, dane firmy, adres e-mail, dane teleadresowe, jak również ustala indywidualne Hasło.
3) Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4) UNIgastro może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez UNIgastro za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię UNIgastro.
5) Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody UNIgastro.
6) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7) Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla UNIgastro,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie użytku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

1) Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.    
2) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.SmartGast.pl i dokonać wyboru towaru.
3) Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
4) W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy,
6) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
7) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z UNIgastro Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną numerem zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
10) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.SmartGast.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
12) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13) Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku, w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia lub braku potwierdzenia zamówienia.
14) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy.

5. Dostawa

1) Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2) Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wskazane zostają w momencie składania Zamówienia.
3) Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4) Użytkownik posiada prawo wyboru sposobu dostawy, z pośród dostępnych w Sklepie. Sprzedający zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach na zmianę sposobu dostawy, w tym wypadku klient płaci zawsze korzystniejszą cenę dostawy

6. Ceny i metody płatności


1) Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2) Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a. przelewem na numer konta bankowego: BZ WBK 08 1090 2486 0000 0001 0201 3441,
b. płatnością realizowaną za pośrednictwem podmiotu fizycznie dostarczającego zamówiony towar (płatność za pobraniem).
3) Cena Towaru nie obejmuje kosztów przesyłki.  
4) Ostateczną kwota do zapłaty przez Klienta stanowi suma cen zakupionych Towarów oraz opłaty za dostawę.
5) Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia 1
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Skutki odstąpienia od umowy:
a. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
b. Wszelki kontakt dostępny jest pod adresem: UNIgastro Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław, pod nr tel.: 888-301-130 lub: sklep@smartgast.pl.
c. Informacje o chęci odstąpienia od umowy należy kierować na adres: sklep@smartgast.pl.
d. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Proszę odesłać lub przekazać towar pod adres: UNIgastro Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w kwocie równej cenie transportu doliczonej do towaru w momencie zakupu.

8. Reklamacje dotyczące Towarów

1) UNIgastro jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2) Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@smartgast.pl. UNIgastro zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
3) UNIgastro nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1) UNIgastro podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę UNIgastro Barbara Puć o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: UNIgastro Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław, mailowo pod adres: sklep@unigastro.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4) W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5) UNIgastro Barbara Puć zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1) Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2) W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy UNIgastro, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy UNIgastro, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę UNIgastro.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
6) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego regulaminu są w części lub w całości prawnie nieważne, lub gdy utracą swą ważność w przyszłości, nie narusza to ważności reszty regulaminu.
7) Z chwilą publikacji lub zmiany Regulaminu, wszelkie wcześniejsze Regulaminy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe.
8) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian. Wskazówki do wypełnienia pkt. VII „Prawo do odstąpienia od umowy”: Konsument dokonujący zakupu w sklepie internetowym musi zostać poinformowany, jeszcze przed złożeniem zamówienia, zarówno o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, jak i wyjątkowych sytuacjach, w których prawo to jest wyłączone (art. 12 pkt 9 – 12 ustawy o prawach konsumenta). Informacji tych – z wyjątkiem informacji o braku prawa do odstąpienia od umowy – można udzielić za pomocą wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi prawidłowo wypełnione pouczenie, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9 - 11 ustawy.
Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej w naszym komunikacie dotyczącym zmian (RODO). Strona korzysta także z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zaakceptuj i zamknij
pixel